เกี่ยวกับ Basecamp-Thailand

จากแรงบันดาลใจที่ได้มาจากความหลงไหลในรสชาติของกาแฟ และการออกกำลังกาย ทำให้วันนี้เราได้ตัดสินใจที่จะมีร้านที่รวม 2 สิ่งที่เราชอบไว้ด้วยกันใน Project ของเราที่ชื่อ Basecamp Coffee House (Basecamp Thailand)

Cancellation Refund Policy

*Only Race Thailand by UTMB

21 March 2020 – 30 April 2020 = 100 % refund

1 May 2020 – 30 June 2020 = 70 % refund

1 July 2020 – 30 Sep 2020 = 50% refund

NOTE : No refund after 30 of September 2020 Exceptional Cancellation

ONLY if Thailand by UTMB Race or flights to Thailand are officially cancelled by the Thailand by UTMB Race Organizer or Official Government Travel Bans, respectively, due to Covid 19 reasons

21 March 2020 – 30 April 2020 = 100 % refund

1 May 2020 – 30 September 2020 = 70 % refund

NOTE : No refund after 30 of September 2020

เงื่อนไขการขอคืนเงินโดยต้องแจ้งความประสงค์ระหว่างวันที่ ดังนี้

*นโยบายนี้เฉพาะ race Thailand by UTMB

ระหว่าง 21 มีนาคม – 30 เมษายน 2020 = คืนเงินได้ 100%

ระหว่าง 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2020 = คืนเงินได้ 70%

ระหว่าง 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2020 = คืนเงินได้ 50%

NOTE: หลังจากวันที่ 30 กันยายน 2020 ไม่สามารถขอคืนเงินได้
เงื่อนไขยกเว้นหากต้องการขอคืนเงินจากสถานการณ์ COVID-19

การแข่งขันยกเลิก จากสถานการณ์ COVID-19

สายการบินยกเลิก จากสถานการณ์ COVID-19

ไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทาง หรือหรือเข้าประเทศจากสถานการณ์ COVID-19

โดยต้องแจ้งความประสงค์ระหว่างวันที่ ดังนี้

ระหว่าง 21 มีนาคม – 30 เมษายน 2020 = คืนเงินได้ 100%

ระหว่าง 1 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2020 = คืนเงินได้ 70%

NOTE: หลังจากวันที่ 30 กันยายน 2020 ไม่สามารถขอคืนเงินได้